• CHATGPT CÓ GÌ MÀ LẠI SỐT DẦN DẦN NHƯ VẬY?

    Chat GPT (Generative Pretrained Transformer) là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được huấn luyện bởi OpenAI. Nó được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản và có khả năng tự động học và gần gũi với ngôn ngữ con người. Điều khiến Chat GPT nhanh chóng “tạo trend” là bởi […]